PCRR Hilberdink

Ergotherapie

Ergotherapie heeft tot doel alledaagse handelingen weer zodanig te beïnvloeden, dat men optimaal kan blijven functioneren. Het gaat voornamelijk om beperkingen in zelfredzaamheid, (huishoudelijke) arbeid en vrije tijd. Aangrijpingspunten voor de ergotherapeut zijn dus de praktische gevolgen van een aandoening bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut zal eerst de fysieke en sociale omgeving van de cliënt in relatie tot de hulpvraag in kaart brengen. Als er een indicatie is voor ergotherapie zal er advies en instructie gegeven worden ten aanzien van de hulpvraag. Daarnaast verzorgt de ergotherapeut de training c.q. begeleiding bij het opnieuw of anders leren handelen, al dan niet met hulpmiddelen.

De aangrijpingspunten zijn te verdelen in drie onderwerpen die nauw met elkaar verbonden zijn. Het voornaamste doel is de patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten blijven.

  1. ADL: Aanpassingen van problematische Activiteiten in het Dagelijkse Leven, zodat deze makkelijker uitvoerbaar worden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan adviezen met betrekking tot moeilijkheden in het huishouden of met bezigheden in de vrije tijd.
  2. Hulpmiddelen en aanpassingen: De ergotherapeut is een expert op het gebied van hulpmiddelen en/of aanpassingen. Samen met de cliënt kan bepaald worden of deze noodzakelijk zijn, en zo ja welke. Vervolgens wordt er geoefend met het hulpmiddel zodat het op de juiste en makkelijkste manier gebruikt wordt. Ook kan de ergotherapeut aangeven hoe het betreffende hulpmiddel of de gewenste aanpassing verkregen wordt, wat de kosten zijn en hoe het zit met vergoedingen ervan.
  3. Overig: Naast advies over problemen bij dagelijkse handelingen kan de ergotherapeut informatie verstrekken over reïntegratie in arbeid en bijvoorbeeld over alternatieve manieren van vervoer. Tevens kan overleg met andere hulpverleners worden gevoerd zodat de behandelingen van bijvoorbeeld fysiotherapeut of huisarts op elkaar worden afgestemd en elkaar aanvullen.


Als de hulp van een ergotherapeut gewenst is dan zal de fysiotherapeut dit met u bespreken en u in contact brengen met een gekwalificeerde ergotherapeut. Ook zal de fysiotherapeut zorg dragen voor een heldere overdracht.

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5